Politika privatnosti

Politika privatnosti

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime Online prodavnice LOLI SVET obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Prilikom kreiranja porudžbine (naloga) na www.lolisvet.com saglasni ste sa gore navedenim stavkama o upotrebi podataka.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili kupcima jednostavnije korišćenje i sigurniju kupovinu.

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Cookies - kolačići

www.lolisvet.com koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama.

Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru.

Cookie-i su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Saglasnost i promena uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. LOLI SVET online prodavnica se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

INFORMACIJA O OBRADI PODATAK O LIČNOSTI
u skladu sa odredbom čl.21. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS" br. 87/2018 od 13.11.2018. godine) (dalje: Zakon)

 1. PODACI O IDENTITETU RUKOVAOCA

1.1. Loli Svet  mat.br.66246833 (dalje: Rukovalac);

 1. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA

2.1.       Adresa sedišta: Alberta Ajnštajna 34, Novi Sad,

2.2.       Adresa za prijem elektronske pošte: info@lolisvet.rs

2.3.       Adresa za prijem elektronske pošte u vezi zaštite podataka o ličnosti: zastitapodataka@lolisvet.com

 1. LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

3.1.       Rukovalac obrađuje podatke fizičkih lica-potrošača koji kupuju robu preko internet sajta Rukovaoca;

 1. SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

4.1.       U slučaju iz tačke 3.1. ove Informacije, podaci se prikupljaju i obrađuju radi izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose, odnosno radi ostvarivanja legitimnih interesa Rukovaoca;

 1. PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAK O LIČNOSTI

5.1.       U slučaju iz tačke 3.1. ove Informacije, podaci se prikupljaju i obrađuju u skladu sa odredbom čl.12. st.1. tačka 2. Zakona (obrada koja je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose) i čl.12. st.1. tačka 6. Zakona (obrada koja je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca);

 1. VRSTA PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

6.1.       U slučaju iz tačke 3.1. ove Informacije, podaci koji su predmet obrade od strane Rukovaoca su:

 • ime i prezime;
 • adresa;
 • broj mobilnog telefona;
 • adresa za prijem elektronske pošte.
 1. PODACI O PRIMAOCU PODATAKA O LIČNOSTI

7.1.       Podatke koji su predmet obrade isključivo koristi Rukovalac. U slučaju iz tačke 3.1. ove Informacije, Rukovalac podatke o ličnosti dostavlja kurirskoj službi koja je zadužena za isporuku kupljene robe a sa kojom Rukovalac ima zaključen ugovor. Kuriska služba ove podatke koristi isključivo u svrhu dostave kupljene robe.

 1. ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

8.1.       Podatke koji su predmet obrade, Rukovalac čuva 90 dana ukoliko se kupac nije registrovao na sajtu i otvorio svoj nalog, u tom slučaju podaci se čuvaju do onog trenutka kad kupac odluči da ugasi svoj nalog.

 

 

 1. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE (zakonske odredbe)

9.1.       Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva:

 • informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti kao i pravo na pristup tim podacima;
 • da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave;
 • da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca i to u sledećim slučajevima:
 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • lice na koje se podaci odnose je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. ili članom 17. stav 2. tačka 1. Zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa:
 • članom 37. stav 1. Zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • članom 37. stav 2. Zakona;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16. stav 1. Zakona.
 • da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ako je nastupio jedan od sledećih slučajeva:
 • lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
 • rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.
 • da podatke o ličnosti koje je prethodno dostavio rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:
 • obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. ili članom 17. stav 2. tačka 1. Zakona ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2. Zakona;
 • obrada se vrši automatizovano.

            9.2.       Lice na koje se podaci odnose ima pravo:

 • da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti ukoliko se obrada vrši u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 5. (obrada koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca) i tačka 6. (obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti) Zakona;
 • da bude obavešteno od strane rukovaoca, bez nepotrebnog odlaganja, o povredi podataka o ličnosti;
 • da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (dalje: Poverenik), ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.
 1. OBAVEZE RUKOVAOCA (zakonske odredbe)

10.1.     Rukovalac je dužan da bez odlaganja a najkasnije u roku od 30 dana:

 • od dana prijema njegovog zahteva, licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju po osnovu zahteva:
 • za ispravku i dopunu njegovih podataka o ličnosti;
 • za brisanje njegovih podataka o ličnosti;
 • za ograničenje obrade njegovih podataka o ličnosti;
 • za dobijanje informacije o svim primaocima njegovih podataka o ličnosti;
 • za prenos podataka o ličnosti.
 • od dana prijema njegovog prigovora, licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju po podnetom prigovoru na obradu njegovih podataka o ličnosti.

10.2.     Rukovalac rok od 30 dana za pružanje informacija može produžiti za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva.

            10.3.     O produženju roka i razlozima za to produženje rukovalac je dužan da obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema        zahteva/prigovora.

            10.4.     Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade.

            10.5.     Rukovalac je dužan da lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima njegovih podataka o ličnosti.

            10.6.     Rukovalac je dužan da preduzme odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom.

            10.7.     Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode lica na koje se podaci odnose, obavesti Poverenika bez nepotrebnog odlaganja, ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu.

Korpa